NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam
Click vào số VB để tải về
TT Mã số Ngày ban hành Nơi ban hành Tên tài liệu/Trích yếu
1 QTHT-01 13/11/2019 NORI QT xử lý rủi ro và cơ hội
2 QTHT-03 13/11/2019 NORI QT Kiểm soát nguồn lực giám sát và đo lường
3 QTHT-04 13/11/2019 NORI QT Kiểm soát thông tin dạng văn bản
4 QTHT-05 13/11/2019 NORI QT Xem xét yêu cầu sản phẩm và dịch vụ
5 QTHT-06 13/11/2019 NORI QT Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
6 QTHT-07 13/11/2019 NORI QT Đo lường năng lực
7 QTHT-08 13/11/2019 NORI QT Đánh giá nội bộ
8 QTHT-09 13/11/2019 NORI QT Xem xét lãnh đạo
9 QTHT-10 13/11/2019 NORI QT Cải tiến
10 STCL 12/11/2019 NORI Sổ tay Chất lượng
11 QTHD-01 12/11/2019 NORI Kiểm soát sản phẩm dịch vụ bên ngoài
12 TCVN 08/01/2019 0 Tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001:2015
thietkeviet.com thiết kế